Veřejné obchodní podmínky

Úvod / Veřejné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako “Občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti mezi společností

STA Trade, s.r.o.,
IČ: 07755058
se sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136722 vedená u Městského soudu v Praze.

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sushitakeaway.cz, e-mail: info@sushitakeaway.cz. (dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako “Kupující”)
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako “Zboží”), (dále jen jako “Smlouva”), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho internetového obchodu umístěného na stránkách www.sushitakeaway.cz.
(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

1. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je před odesláním objednávky náležitě upozorněn.
2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami upravené občanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. c. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
3. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační rád přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem.

II. Ochrana osobních údajů
1. Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu sushitakeaway.cz a to po dobu neurčitou.
2. Při objednávce jsou jako povinné vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží.
3. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům sushitakeaway.cz, nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním, statistickým a marketingovým účelům v rámci firmy.
4. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny.
5. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

III. Uživatelský účet
1. Před uzavřením Smlouvy je nutné se na stránkách SUSHITAKEAWAY zaregistrovat. Při registraci uvede Kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách SUSHITAKAWAY jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako “Uživatelský účet”). Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit užívání svého Uživatelského účtu.
2. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách SUSHITAKEAWAY, v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.
3. Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky SUSHITAKEAWAY a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek SUSHITAKEAWAY a internetového obchodu tam umístěného. Prodávající si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

IV. Objednávka
1. Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížecí. Objednávku není potřeba potvrzovat telefonicky nebo e-mailem, čímž souhlasí s VOP.
2. Potvrzené objednávky jsou závazné. Kupující na svou e-mailovou adresu a mobilní telefon obdrží potvrzení objednávky.
3. Čas doručení se počítá od doby přijetí sms zprávy o přijetí zakázky kurýrem. V případě nedoručení zakázky do smluveného času 30 minut bude hodnota zakázky refundována ve formě kupónu ve výši potvrzené zakázky. Avšak maximální částka zakázky nesmí převýšit 1200,- Kč.
4. Storno objednávky ze strany kupujícího může proběhnout do 15 minut od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle (+420) 605 728 088. Kupující musí uvést číslo své objednávky a důvod stornování.
5. Storno objednávky či její části ze strany prodávajícího je možné pouze v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobé nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem jeho cena. V případě, že tato situace nastane, kupující bude kontaktován telefonicky a případně s ním bude domluven další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, ze zboží nemá náhradu, bude objednávka zrušena.

V. Platební podmínky
1. Zboží je možné uhradit pouze platební kartou přímo na stránkách SUSHITAKAWAY.cz. Je možné použít tyto typy platebních karet: Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron. Používáme nejbezpečnější platební bránu od společnosti GoPay.
2. Po uhrazení a doručení Zboží vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou.

VI. Dodací podmínky a způsob dodání zboží
1. Dodací lhůta je zákazníkovi odeslána formou SMS dle stavu a množství objednávky a může se lišit dle aktuální dopravní situace.
2. Poskytovatel rozváží jídlo pouze do oblastí uvedených na sushitakeaway.cz. Do oblastí mimo vyznačenou plochu se rozváži pouze po telefonické domluvě. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout rozvoz mimo uvedené oblasti.
3. Prodávající vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Kupujícímu doručeno v co nejkratší době od okamžiku objednání a v co nejvyšší kvalitě.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jídlo dovézt později než je stanovená doba z důvodu špatné dopravní situace, dopravní špičky, špatného počasí, či jiných nepředvídatelných okolností. V tomto případě se na zakázku nevztahuje pravidlo do 30 minut nebo zdarma. Poskytovatel je povinen co nejrychleji jídlo vyrobit a dopravit k zákazníkovi.
5. Doručení hotového jídla ve vyznačených lokalitách je zdarma. Dopravné do jiných lokalit je zpoplatněno dle aktuálního ceníku sushitakeaway.cz.
6. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určení Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží bez udání důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího na úhradu kupní ceny, popř. cenu dopravy, dle Smlouvy.
7. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. (prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod.) Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany dispečinku Prodávajícího. Výjímku tvoří adresy nacházející se v pěší zóně, v tomto případě je místo odevzdání Zboží předmětem osobní dohody Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu. V případě nesplnění podmínky je zakázka stornovaná ve prospěch prodávajícího bez nároku refundace.
8. V případě, kdy Kupující nebude čekat na smluveném místě, není Prodávající povinen objednané Zboží doručit.
9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dní.

VII. Reklamace
1. Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.
2. Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží.
3. Kupující je povinen zboží reklamovat u prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením Občanského zákoníku 40/1964 Sb.
4. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na výměnu zboží a adekvátní refundaci v podobě kuponu SushiTakeAway.
5. Sushitakeaway.cz si vyhrazuje právo na časovou toleranci mezi potvrzením objednávky a dobou doručení, která může být důvodem k reklamaci.

VIII. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři prodávajícím pro účel, kterým je provozování internetového obchodu s jídlem a tím souvisejícími službami (zejména pak poskytováni a rozvoz jídla), a současně pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických či jiných prostředků.
3. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři mohou být rovněž zpřístupněny obchodním společnostem propojeným s prodávajícím, jmenovitě:

damejidlo.cz s.r.o., IČO 24254398, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, sp. zn. C 197771 vedená u Městského soudu v Praze,
STA Trade, s.r.o.
IČ: 07755058
se sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136722 vedená u Městského soudu v Praze.

4. Prodávající zpracuje osobní údaje kupujícího pouze v rozsahu nezbytném pro účely zmíněné v článku 9 těchto obchodních podmínek, přičemž odstraní osobní údaje z příslušných systémů, jakmile již nebudou třeba k dalšímu zpracování. Bude vynaloženo veškeré důvodné úsilí, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje a soukromé informace kupujících. Sumarizované údaje z objednávkového formuláře mohou být použity prodávajícím pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu prodávajícího.
5. Souhlas udělený v tomto článku kupující uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávkovém formuláři, a to po dobu 5 (pěti) let ode dne jejich poskytnutí.
6. Kupující si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ, zejména toho, že odmítnutí souhlasu nebude mít pro něj jakýchkoli negativních důsledků, a že pokud by zjistil či se domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, má právo žádat prodávajícího o vysvětlení a/nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
7. Kupující bere na vědomí, že je povinen se seznámit se všemi vyplňovanými částmi objednávkového formuláře, dále je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8. Kupující prohlašuje, že veškeré své osobní údaje vyplněné do objednávkového formuláře poskytuje dobrovolně.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Doručování
1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouvy počínaje jejich uzavřením jsou včetně obchodních podmínek archivovány prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající.
4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování STA Trade, s.r.o.
IČ: 07755058
se sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136722 vedená u Městského soudu v Praze. V případě, že dojde mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
webová stránka: www.coi.cz .
5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3. 2018.

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu STA Trade, s.r.o., IČ: 07755058 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa

Za těmito účely:

  • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

  • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

  • Správce: STA Trade, s.r.o., IČ: 07755058
  • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.

Back to Top

Momentálně máme zavřeno, pokud si přejete objednat jídlo na další pracovní den, napište prosím do poznámky k objednávce na kterou hodinu ho chcete dovézt.

Added to cart